In de Deltagroepen wordt de lesstof compact aangeboden en aangevuld met verrijkingsmaterialen en projectopdrachten. Ook vinden er in het kader van de projecten gastlessen en excursies plaats. Daarnaast krijgen de leerlingen nog extra Deltavakken, zoals bijvoorbeeld Frans en schaken. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende methodes uit groep 3/4B.
 

Rekenen 

De leerlingen werken met de methode Wereld In Getallen (WIG). De leerlingen maken per blok een pretoets over de lesstof aan de hand waarvan planningen worden ingevuld, zodat zij zelf kunnen zien welke onderdelen ze moeten maken en welke instructie ze moeten volgen. 
 
 

Spelling 

In groep 3 volgen de kinderen voor spelling de methode Lijn 3. De kinderen krijgen om de dag een letter of een woord aangeboden.    

In groep 4 werken de leerlingen met de methode Staal. Dit is de eerste methode die (werkwoord)spelling, grammatica en het gebruik van leestekens combineert.  

Taal 

Met prikkelende thema’s speelt de methode Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden, terwijl ze de wereld ontdekken.  

Kinderen werken in de methode Staal met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe.  

Begrijpend Lezen 

Nieuwsbegrip biedt wekelijks lessen met actuele onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De leerlingen leren strategisch en actief te lezen. 

Engels     

Een keer per week krijgen de leerlingen Engelse les. De Deltagroepen werken met de methode Big English.  

Frans 

De leerlingen krijgen een lessencyclus van 6 lessen. In deze cursus leren de kinderen spelenderwijs een kleine basis van de Franse taal. De nadruk in deze cursus ligt op spreek- en luistervaardigheid. 

Verkeer 

De verkeerseducatie op onze school bestaat uit de theoretische methode Let’s go! en de praktische methode School op Seef.  

Schrijven 

De kinderen leren het blokschrift volgens de methode Klinker. 

Eigen leervraag 

De leerlingen kiezen een onderwerp naar eigen interesse en maken hierbij een onderzoeksvraag. We volgen hierbij de stappen van het onderzoekend leren. De leervraag wordt afgesloten met een korte presentatie. 

Muziek 

In de Deltagroepen wordt gewerkt met een doorlopende leerlijn in samenwerking met het Koorenhuis. Orkestleden en muziekdocenten op school, meespelen met musici, concert- en repetitiebezoek. 

 

Projecten en zaakvakken 

De wereldoriëntatievakken zijn geïntegreerd in de projecten. Ook de creatieve vakken zijn hierin, voor zover mogelijk, verwerkt. Gedurende het jaar komen er 3 tot 5 projecten aan bod.   

Schaken  

In de schaaklessen op De Piramide wordt in grote lijnen de Stappenmethode Brunia/van Wijgerden gevolgd.  

Verrijking 

De lesstof uit de genoemde methodes wordt aangevuld met verrijkingsmaterialen, zoals bijvoorbeeld Rekentijger, Sterrenwerk, Denkwerk en Dierenrijk. 

ICT 

In de Deltagroepen werken de kinderen met twee programmeertalen, Scratch en Hour of Code. 

 


Snel naar